Obchodní podmínky Ki-Wi Digital s.r.o.

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí na vztahy mezi Ki-Wi Digital s. r. o., IČ: 27816451, se sídlem Brno, Lidická 971/25, PSČ 602 00 (dále též „Dodavatel“, „Zhotovitel“, „Poskytovatel“ nebo „Prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou (dále též „Objednatel“, Nabyvatel“ či „Kupující“), při uzavírání obchodních vztahů v rámci předmětu činnosti Dodavatele a řídí se českým právním řádem. Obchodní podmínky (dále jen „OP“) vydává Dodavatel v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. OP se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem, jemuž Dodavatel poskytuje služby, včetně osob, které jednají jménem Objednatele nebo na jeho účet.
 2. OP tvoří nedílnou součást kterékoliv smlouvy či jiných ujednání mezi Dodavatelem a Objednatelem za předpokladu, že na OP smlouva či ujednání odkazuje. Obsahuje-li příslušná smlouva či ujednání odlišnou úpravu právních vztahů od OP, má tato odlišná úprava přednost před úpravou obsaženou v OP.

II.
Vymezení základní pojmů

 1. Smlouvou se pro účely těchto OP rozumí smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem (např. smlouva o dílo, kupní smlouva, servisní smlouva, licenční smlouva), na základě, kterého vznikají mezi smluvními stranami práva a povinnosti.
 2. Dílem se rozumí SW dílo zhotovené Dodavatelem pro Objednatele na zakázku a dále softwarové klientské aplikace (dále též „Aplikace“) např. Ki-Wi Player, Ki-Wi Kiosk a serverové aplikace Ki-Wi Server provozovaná ve správě Objednatele.
 3. Službou se rozumí využívání služeb serverové aplikace Ki-Wi Serveru provozované pod správou Dodavatele, které umožňují v reálném čase vzdáleně ovládat Dílo.
 4. Produktem se rozumí digitální panel nebo řídící počítač, resp. HW dodaný Dodavatelem.
 5. Dodávkou se rozumí plnění Dodavatele, zejména Dílo, Služba nebo Produkt.
 6. Servis“ se rozumí řešení incidentů (vad), které Objednatel nahlásí na HelpDesk Dodavatele dle podmínek servisní smlouvy a její úrovně služeb.

III.
Ochrana osobních údajů

 1. V případě poskytnutí osobních údajů Dodavatel zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”). Poskytnuté osobní údaje mohou využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek níže uvedených.
 2. Dodavatel vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Objednatelem. Zákonným důvodem zpracování je plnění smluvních povinností a plnění právních povinností.
 3. Dodavatel přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačněnepřetržité̌po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů , vyplývající z právních předpisů .
 4. Zpracováním osobních údajů může Dodavatel pověřit třetí osobu Zpracovatele. Zpracovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Dodavatel a Zpracovatel uzavírají smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které Zpracovatel odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nesou vůči Dodavateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.
 5. Správce informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů na adrese https://www.kiwisignage.com/ochrana-osobnich-udaju, zejména to, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše udělený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce, email: gdpr@ki-wi.cz a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidaci osobních údajů.

IV.
Licenční podmínky

 1. Je-li předmětem smluvního vztahu oprávnění k výkonu práva užít dílo – poskytnutí licence, řídí se tento vztah českým právem, zejména z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a občanským zákoníkem v aktuálním znění.
 2. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, jsou poskytnuté licence k užití Díla (v rozsahu, v němž k Dílu Zhotovitel vykonává majetková autorská práva z titulu práv zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu) nevýhradní. Oprávnění k užívání Licence získává Nabyvatel až zaplacením odměny za poskytnutí Licence. Nabyvatel není oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Práva za závazky z licenční smlouvy nepřecházejí na právní nástupce nabyvatele licence bez písemného souhlasu Poskytovatele.
 3. Proaktivní modifikace SW produktů – maintenance není poskytována u jednorázových licencí, nedohodnou-li se strany jinak. Teritoriální rozsah je vymezen územím České republiky. Nabyvatel není povinen licenci využít.
 4. Nabyvatel není oprávněn předmětné Dílo, jakkoli upravovat či do něj zasahovat, spojovat s jinými díly či zařazovat do jiných děl. Dále nesmí Dílo neoprávněně rozmnožovat, překládat či jinak měnit, neoprávněně zhotovovat záložní rozmnoženinu, neoprávněně zkoumat, studovat nebo zkoušet sám, nebo jím pověřená osoba, funkčnost díla za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoliv prvek Díla. Dále Nabyvatel není oprávněn rozmnožovat kód nebo překládat jeho formu, a to samostatně nebo prostřednictvím pověřených třetích osob. V případě porušení ustanovení obsaženého v tomto článku je Dodavatel oprávněn požadovat po Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, aniž by tímto bylo dotčeno právo na náhradu způsobené škody.
 5. Výše odměny za užití licence se stanovuje smluvně a je vyjádřena jako paušální částka za kalendářní měsíc nebo dle smluvního ujednání. V případě, že Nabyvatel je v prodlení s úhradou odměny za užití licence o více než 15 dnů, a to i přes písemné upozornění Dodavatele s dodatečnou lhůtou k provedení úhrady v trvání nejméně 5 dnů, je Dodavatel oprávněn zablokovat oprávnění Nabyvatele užívání licence k Dílu. Tímto zablokováním služeb smlouva nekončí a Nabyvatel je povinen platit sjednanou odměnu až do ukončení smluvního vztahu.

V.
Důvěrnost, ochrana obchodního tajemství

 1. Objednatel a Dodavatel jsou zavázáni považovat veškeré údaje, související se vzájemnými obchodními vztahy za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.
 2. Objednatel a Dodavatel zajistí, aby obchodní tajemství druhé smluvní strany, k jejichž sdělení dojde v průběhu spolupráce, nebyla sdělována třetím osobám a byla využita výhradně k účelům této spolupráce. Všechny důvěrné informace, které smluvní strana obdržela nebo získala v souvislosti se spoluprací, se považují za obchodní tajemství. Jako obchodní tajemství je chráněna jakákoli Dodávka, zejména technické principy a myšlenky, na nichž je založena. Bude-li Objednateli sdělena jakákoli technická informace, je toto považováno za předmět obchodního tajemství a Objednatel nesmí tuto informaci chráněnou obchodním tajemstvím sdělovat či jinak s ní seznámit nebo umožnit seznámení třetí osobě, a to ani po ukončení spolupráce s Dodavatelem. V případě porušení ustanovení o obchodním tajemství Objednatelem, je Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, aniž by tímto ustanovením bylo dotčeno právo na náhradu způsobené škody.

VI.
Záruční podmínky a odpovědnost

 1. Je-li plnění Dodavatele takového charakteru, že na něj lze oprávněně vztáhnout záruku (dále jen „Záruka za jakost“), počíná záruční doba běžet dnem dodání nebo dnem doručení plnění na místo určení a trvá 12 měsíců. Na náhradní díly a spotřební materiál dodávaný na opravu Produktu je poskytována záruka 3 měsíce, nikoli delší než je celková záruční doba Dodávky. Vady plnění, které zjistí a oznámí Objednatel v průběhu plnění nebo v záruční době musí Dodavatel odstranit na vlastní náklady v dohodnutých termínech. Za vady plnění mohou být považovány pouze chyby způsobené výhradní činností Dodavatele v jím řešené dílčí funkcionalitě, která byla před realizací jednoznačně písemně specifikována. Dodavatel neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, kdy si Objednatel instaluje aplikaci sám, nenese Poskytovatel odpovědnost za přímé či nepřímé škody způsobené nevhodnou instalací, nevhodným použitím, nehodou či zneužitím Díla, včetně škod a nákladů souvisejících s ušlým ziskem, ztrátou dobrého jména, dat nebo počítačových programů.
 2. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny výhradně chybným zadáním Objednatele, popř. nesprávným používáním, resp. v rozporu s doloženým uživatelským návodem a příp. zaškolením. Záruka se nevztahuje na vady, které bylo zapříčiněny vnějšími vlivy, v důsledku přírodních živelných událostí nebo jiných lokálních jevů (bouřky, přepětí v síti apod.). Dodavatel neodpovídá za škodu a Objednatel nemá nárok na smluvní pokutu tehdy, jestliže se jedná o vadu, kterou zapříčinila technická nebo jiná překážka, která nastala nezávisle na vůli Dodavatele a která mu neumožňuje odstranění vady. Dodavatel je oprávněn servis odmítnout v případě, že SW verze produktu již není podporována a Objednatel odmítá zabezpečit provedení upgrade na podporovanou verzi. Záruční oprava pokrývá náklady za náhradní díly a práci technika spojené s opravou vadného dílu nebo výměnou náhradního dílu. Záruční oprava se nevztahuje na dopravu technika na místo opravy a jeho čas strávený na cestě.
 3. Objednatel nesmí po dobu trvání Smlouvy zasahovat do Dodávky. Objednatel bere na vědomí, že v opačném případě, ztrácí záruku. V případě neoprávněného zásahu (např. vyjmutí, přemístění do jiného přístroje bez souhlasu Dodavatele, neoprávněném zkoumání jeho obsahu apod.) je Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, aniž by tím bylo dotčeno právo na náhradu škody. Nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení platnosti Smlouvy odstraní Dodavatel na své náklady ze všech zařízení v nich zabudované Dílo. Nesplní-li Dodavatel svou povinnost uvedenou v předchozí větě včas, je Objednatel oprávněn sám provést odstranění zabudovaného Díla ze všech zařízení; ujednání o smluvních pokutách obsažená v tomto a v následujícím odstavci se v takovém případě neuplatní.
 4. Předá-li Objednatel Dodavateli věci, jež mají být součástí Dodávky, neodpovídá Dodavatel Objednateli za vady, které byly způsobeny použitím těchto věcí.
 5. Je-li Dodavateli znemožněno plnit své závazky v důsledku vyšší moci dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, neodpovídá za škody z nich vzniklé. Dodavatel oznámí písemně bez zbytečného odkladu, Objednateli zásah této vyšší moci s uvedením jejich pravděpodobné doby trvání. Po dobu trvání vyšší moci se Dodavateli pozastavují všechny lhůty k plnění.

VII.
Platební podmínky

 1. Ceny za sjednané Dodávky jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/1990 Sb. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. K ceně bude připočtena zákonná výše DPH. Objednatel je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že bude-li Objednatel v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků, je povinen Dodavateli zaplatit úrok z prodlení, který činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, aniž by tímto bylo dotčeno právo požadovat po Objednateli náhradu způsobené škody popř. další smluvní pokutu. V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků, může být Objednatel dopisem či emailem vyzván k neprodlenému zaplacení. Vystavení první výzvy k úhradě není zpoplatněno. Vystavení každé další výzvy k úhradě je zpoplatněno částkou 500,- Kč.
 2. Objednatel se zavazuje, že Dodávku do úplného zaplacení ceny nezcizí, nepronajme nebo nezatíží žádným jiným právem (např. zástavním právem), jež by vedlo ke ztížení postavení Dodavatele.

VIII.
Reklama a další ujednání

 1. Objednatel bere na vědomí a je si vědom toho, že v případě využívání Služby umisťování reklamy na digitální panely musí dodržovat zákonné ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je zakázána reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, reklama založená na podprahovém vnímání, reklama klamavá. Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení.
 2. Reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. Reklama šířená společně s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišitelná a vhodným způsobem oddělena od ostatního sdělení.
 3. Objednatel se zavazuje dodržovat Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu a zákon o regulaci reklamy. V případě porušení je si vědom sankčního ujednání, za které nese plnou odpovědnost Objednatel.
 4. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
  – dodavatel neposkytuje Objednateli služby elektronických komunikací, zejména služby přístupu k internetu
  – dodavatel dále neodpovídá za funkčnost ani provozuschopnost propojení k elektrické síti, síti elektronických komunikací či obdobných sítí, které umožňují provozovat Službu.

IX.
Dodávky HW

 1. Je-li předmětem dodání Produktu, není Objednatel oprávněn do zařízení Dodavatele ani do doplňkových zařízení jakkoli zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům neobdržela od Dodavatele předchozí písemný souhlas. Porušení povinnosti Objednatele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
 2. Objednatel se dále zavazuje:
 3. – užívat Produkt a Službu v souladu s jejich specifikací uvedenou v uživatelské příručce, těmito OP a účinnými obecně závaznými právními předpisy;
 4. – nepřipojovat k Produktu taková zařízení, jejichž povaha, účel nebo užití nejsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy či OP.
 5. Objednatel se zavazuje, že při užívání/návštěvě služby Ki-Wi Server na adrese https://server.ki-wi.cz nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřípustných míst těchto stránek.
 6. V případě, že Objednatel manipuluje s nastavením Produktu, je povinen zaplatit servisní zásah, který je vyčíslen náklady vynaloženými k odstranění změn vyvolaných Objednavatelem a smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, aniž by tím bylo dotčeno právo na náhradu škody. 
 7. Objednatel není oprávněn monitorovat komunikační protokol a zasahovat do spojení mezi digitálním panelem a serverem. Pro případ porušení tohoto odstavce je Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, aniž by tím bylo dotčeno právo na náhradu škody.
 8. Dodavatel se zavazuje dodat Produkt Objednateli nejpozději do dohodnutého data uvedeného ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn dodat Produkt i před datem dohodnutým ve Smlouvě. V případě, že Objednatel požaduje po Dodavateli dodatečně provedení úprav (vícepráce), přiměřeně se o dobu nezbytnou pro provedení požadovaných úprav posouvá Dodavateli lhůta k dodání. Není-li ve Smlouvě dohodnuto dodání Produktu na určité místo má se za to, že dodání je splněno tím, že je Objednateli umožněno nakládat s Produktem v místě sídla podnikání, nebo organizační složky Dodavatele.
 9. Dodavatel se zavazuje dodat Produkt Objednateli v jakosti a provedení, jež odpovídá účelu, k němuž se zpravidla užívá.

X.
Dodávky SW a Služeb

 1. Je-li předmět dodání SW, poskytuje na něj Dodavatel záruku ve lhůtách a podmínek uvedených výše. Záruka neplatí v případě nevhodného použití, havárie, modifikace, nevhodného fyzického nebo operačního prostředí, provozu v jiném než určeném operačním prostředí, nevhodné údržby provedené objednatelem či třetí stranou, nebo poruchy či poškození zaviněného produktem, za který Dodavatel nenese odpovědnost.
 2. Jestliže se Objednatel v případě díla, za jehož instalaci odpovídá Dodavatel, rozhodne provést instalaci sám nebo si instalaci zajistí prostřednictvím třetí osoby, je Dodavatel oprávněn před poskytnutím záručního servisu dílo zkontrolovat na náklady Objednatele. Pokud dílo není ve stavu přijatelném pro poskytnutí záručního servisu, o čemž rozhoduje Dodavatel, je Objednatel oprávněn požádat Dodavatele o uvedení díla do přijatelného stavu pro poskytnutí servisu nebo svou žádost o poskytnutí záručního servisu odvolat. Dodavatel dle svého uvážení rozhodne, zda je toto uvedení do přijatelného stavu možné.
 3. Týká-li se smluvní stav servisu na Dodávky je Dodavatel oprávněn servis odmítnout v případě, že SW verze Dodávky již není podporována a Objednatel odmítá zabezpečit provedení upgrade na podporovanou verzi.
 4. Provoz Služby je non-stop (24 hod denně a 365 dní v roce). Dodavatel garantuje dostupnost v rámci 99,4 % po dobu jednoho roku.
 5. Dodavatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování Služeb z důvodů nutné aktualizace nebo neúkladné údržby Služeb a dále ze závažných důvodů, za něž Dodavatel nenese odpovědnost, a jež jsou specifikovány v níže uvedených odstavcích tohoto článku. Pro případy nedostupnosti Služby z těchto důvodů neplatí garantovaná dostupnost uvedená výše a Objednatel nemá nárok na slevu ve výši odpovídající poměru počtu pracovních dní nedostupnosti Služby v daném kalendářním měsíci a celkového počtu pracovních dní daného kalendářního měsíce.
 6. Dodavatel neodpovídá za nefungování, výpadky nebo omezení fungování sítě internet či jiné sítě poskytované třetí osobou.
 7. Dodavatel může omezit nebo přerušit poskytování Služeb v případě krizových situací, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelných pohrom, epidemií a v případě, že Dodavatel k takovému omezení nebo přerušení bude povinen dle rozhodnutí státního orgánu České republiky.
 8. Dodavatel je oprávněn po předchozím upozornění omezit nebo přerušit poskytování všech Služeb poskytovaných na základě Smluv uzavřených mezi Objednatelem a Dodavatelem, pokud Objednatel závažným způsobem porušuje OP, nebo je v prodlení s úhradou částky ve výši ceny poskytnutých Služeb i po uplynutí náhradní lhůty, je důvodné podezření, že Objednatel nebo třetí osoba zneužíval nebo zneužívá Služeb, nebo užívá Služeb způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu Služeb poskytovaných jiným účastníkům. Za zneužívání služeb se považuje i užívání Služeb jiným způsobem než uvedeným v příslušné smlouvě, popř. způsobem, který není v souladu s OP nebo příslušnou specifikací služeb.
 9. Objednatel není oprávněn užívat Službu způsobem nebo k účelům porušujícím obecně závazné právní předpisy nebo práva třetích osob. Objednatel zejména nesmí podnikat jakékoli pokusy o vstup do sítí, systémů či služeb, pro které nemá předem zajištěno příslušné oprávnění či souhlas od jejich vlastníka či provozovatele.
 10. Jakékoliv porušení povinností uvedených v tomto článku Objednatelem může být považováno za podstatné porušení Smlouvy, a Dodavatel je oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování Služeb, a to i bez předchozího upozornění.

XI.
Závěrečná ujednání

 1. Dodavatel je oprávněn v případě potřeby tyto OP v přiměřeném rozsahu měnit. Tuto změnu je Dodavatel povinen druhé straně oznámit nejméně 1 měsíc předem, a to doporučeným dopisem, nebo emailem. Druhá smluvní strana má právo tyto změny OP odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě.
V Brně dne 1.3.2020.